تماس با ما

تماس روزهای کاری از ساعت 8 صبح الی 17

شرکت پرتو پندار پارس ( سهامی خاص )
شرکت پرتو پندار پارس ( سهامی خاص )
... Parto Pendar pars Company ...

دفتر مرکزی                                                         ۴۴۴۳۶۹۱۲ ۲۱ ۹۸+
مدیرعامل محسن پورتقی                            ۱۷۵۵۵۳۱ ۹۱۲  ۹۸+ 
رئیس هیئت مدیره فرهاد پورتقی         ۴۷۷۷۸۵۲ ۹۳۶  ۹۸+

پست الکترونیکی : info@partopendarco.com